Office bearers of the PUCL

Founder Jaya Prakash Narayan

President Prabhakar Sinha

General Secretary V. Suresh

Vice Presidents Binayak Sen (Chhattisgarh), Ravi Kiran Jain (Uttar Pradesh), P.B. D’Sa, Sanjay Parikh (Delhi)   

Secretaries: Kavita Srivastava (Ms), Chitaranjan Singh, Mahi Pal Singh 

Treasurers Ritu Prya

Divider gif

Advisor (Justice) V.M. Tarkunde (1986 till his death on 22 March 2004)

Former President K.G. Kannabiran (1995 to 2009).

Former General Secretaries Arun Shourie (1982 to 1986); Prof. Rajni Kothari (1982 to 1984); Dr. Y.P. Chhibbar (1984 to 2008); Prof. Dalip S. Swami (1986 to 1990); Pushkar Raj (2009 - 2012)

PUCL Bulletin

Chief Editor V. Suresh
Editor
Mahi Pal Singh

Editorial Board Rajni Kothari, Rajindar Sachar, R.M. Pal

Assistance Babita Garg

Printing & Distribution PUCL National Office

Web site Sandeep Vaidya

PUCL National Office Bearers |PUCL National Council (pdf)| State Office Bearers and local branches (pdf)

Home