PUCL Bulletin, May 2002

Thanks to Donors
A. Anantha Reddy, Andhra Pradesh; Ashok H. Desai, Delhi; Chaman Lal, Delhi; Citizens for Democracy, Mumbai; Dinesh Gowd N., Andhra Pradesh; Era Sezhiyan, Tamil Nadu; Frashogar Charities, Mumbai; George Mathew, Delhi; Gopa Joshi, Delhi; Hemlata Prabhu, Chennai; Justice R. S. Narula Trust, Delhi; K G Kannabiran, Andhra Pradesh; K.K. Venugopal, Delhi; Kuldip Nayar, Delhi; Lotus Trust, Mumbai; M.A. Rane, Mumbai; Madhav Rao S., Hyderabad; Madhusudan Reddy, Andhra Pradesh; Manjeri R. Dharmarajan, Karnataka; Mumbai PUCL; N. Kotishwar, Manipur; Navroz H Seervai, Mumbai; Pareen Lal Kaka, Mumbai; Poonawala Serve-U Foundation, Maharashtra; Rajni Kothari (Prof.), Delhi; R. Abhimannau, Pondicherry; R.B. Mehrotra, Delhi; R N Karanjawala, Delhi; Rajindar Sachar, Rajni Iyer, Mumbai; Ravi Kiran Jain, Uttar Pradesh; Ruddar Datt, Delhi; Sandeep Vaidya, Ireland; Sathyanarayana, Hyderabad; Sehjo / Anwar, Delhi; Shanti Bhushan, Noida; Soli J. Sorabjee, Delhi; Syed Shahabuddin, Delhi; V. Raja Rama Mohan Rao, Andhra Pradesh; V. Suresh (Dr.), Tamil Nadu; Vidyasagar Reddy K, Hyderabad; Yogesh V. Kamdar, Mumbai


Back